متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه آزاد شدند

هر سه متهم پرونده فساد در بانک سرمایه با تودیع وثیقه مناسب به مبلغ ده میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.

به گزارش کیوسک خبر، براساس اطلاع وکیل یکی از متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه هر سه متهم پرونده فساد در بانک سرمایه با تودیع وثیقه مناسب از زندان آزاد شدند.

این در حالی است که هفته گذشته و در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام میزان قرار وثیقه ۳ متهم را از مبلغ ۳ میلیارد تومان به ده میلیارد تومان افزایش داد.

در آن جلسه متهمان به دلیل عجز از تودیع وثیقه مناسب به زندان معرفی شدند اما قاضی اعلام کرد که متهمان در صورت تودیع وثیقه آزاد خواهند شد.

در طول این مدت دو متهم پرونده یعنی توسلی و کاظمی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بودند اما علی بخشایش آخرین متهم عصر روز گذشته با تودیع وثیقه لازم آزاد شد.