با تصویب اعضای شورای شهر تهران صورت گرفت : نامگذاری میدان و خیابانی به «پرسپولیس» و «ناصر حجازی»

با تصویب اعضای شورای شهر تهران صورت گرفت : نامگذاری میدان و خیابانی به «پرسپولیس» و «ناصر حجازی»

اعضای شورای شهر تهران میدان و معبری را به «پرسپولیس» و «ناصر حجازی» نامگذاری کردند. به گزارش کیوسک خبر، صبح امروز اعضای شورای شهر تهران…